Migawki filmowe

MigawkiFilmowe_banner

W Polsce żyje prawie 5 milionów osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że osoby z dysfunkcją słuchu stanowią aż 1/5 część tej grupy społeczeństwa. Brak dostępu do informacji, ograniczona ilość zawodów w których mogą się kształcić, izolacja – to podstawowe problemy, z jakimi zmagają się osoby niesłyszące. Kolejną poważną barierą jest brak świadomości społeczeństwa na temat języka migowego i niewerbalnych kanałów komunikacji.

Bazując na doświadczeniu w pracy z dziećmi uważamy, że wiek 6 – 13 lat to odpowiedni moment na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Jednym z wyznaczników dojrzałości danej społeczności jest jej stosunek do osób niepełnosprawnych. Pozytywne wzorce wpajane od najmłodszych lat przynoszą rezultaty w dorosłym życiu. Kontakt z tematyką niepełnosprawności na kluczowym etapie rozwoju może wyeliminować w przyszłości lęk czy agresję, wynikające z nieznajomości zagadnienia.

Głównym celem projektu „Migawki Filmowe” był wzrost podstawowych umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym u uczniów Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie. Wśród pozostałych ważnych zadań projektu można wymienić: przybliżenie świata osób niepełnosprawnych, zapoznanie z kulturą osób niesłyszących i właściwych sposobów komunikowania się, wzrost umiejętnościrozumienia mowy ciała i tworzenia przekazu niewerbalnego, wzrost zainteresowania tematyką nauczania języka migowego wśród nauczycieli nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i podstawowego.

Warsztaty przeprowadzone zostały w Sarbinowie w dniach 5-9 września 2016 roku. Ich realizacja została podzielona na dwa bloki. Pierwszy został poświęcony nauce podstaw języka migowego. Drugi skupił się na rozwoju umiejętności komunikacji niewerbalnej wśród uczniów, która pomocna była podczas opracowywania scenariusza filmu niemego, wykorzystującego dialogi jedynie w języku migowym. Na podstawie scenariusza powstał film, w którym wystąpili tylko uczniowie. Zmontowane sceny zostały uzupełnione o audiodeskrypcję oraz napisy dla osób niesłyszących, jako przykłady metod dostosowania form komunikacji do różnych form niepełnosprawności.

Uczestnikami warsztatów byli uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, wraz z grupą przedszkolną. W realizację projektu zaangażowani byli również nauczyciele.

Projekt „Migawki filmowe” realizowany był od sierpnia do grudnia 2016 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminy Mielno i Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie tj. Fundacji Nauka dla Środowiska.

Mamy nadzieję, że nasze pozytywne doświadczenia w realizacji warsztatów przekonają również inne placówki oraz organizacje edukacyjne do wdrożenia naszej koncepcji projektu „Migawki Filmowe” do programu nauczania.

MigawkiFilmowe_Ksiazka_okladkaBroszura podsumowująca projekt „Migawki filmowe”